Page Loading...

Aktuality

Grant pro oblast Handicapovaní a nemocní


23/01/2015

Cíl grantu:

Nadační fond J&T pomáhá lidem nemocným a s handicapem tak, aby se mohli zapojit do běžného života. V rámci grantu přispíváme organizacím poskytujícím lidem s různým typem handicapu kvalitní služby.

Grant není určen pro organizace, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci.
 

Cíle projektu:

 • zkvalitnění poskytovaných služeb
 • zajištění dostupnosti služeb

 

Cílová skupina:

 • právnické osoby, které podporují osoby s handicapem (spolky, ústavy, nadace, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, církevní nebo náboženské společnosti)

 

Časový harmonogram:

♣ Vyhlášení a realizace grantu – od 1. 2. 2015 – do 28. 2. 2015

Žádosti, které budou zaslány po tomto termínu, do grantu již nezařadíme (rozhodující je razítko pošty, nebo datum přijetí v našem online systému; žádost pro právnické osoby najdete na webové stránce pod odkazem „Pro žadatele").

♣ Ukončení a vyhodnocení grantu – do 15. 5. 2015

Zodpovědný odborný pracovník informuje každého žadatele o rozhodnutí správní rady.

 

Maximální výše příspěvku (konečná suma bude schválena správní radou Nadačního fondu J&T):

 • 200 000 CZK

Požadované doklady:

 • žádost o příspěvek
 • výpis z registru, nebo rozhodnutí o registraci
 • stanovy
 • potvrzení o přidělení IČO
 • smlouva o bankovním účtu (v případě žádosti na mzdové a provozní náklady)
 • doklad o vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu (v případě žádosti na bezbariérové úpravy)
 • vypracovaný projekt a časový harmonogram
 • vypracovaný rozpočet – cenová nabídka
 • oslovené nadace, či jiné organizace

 

Kopie dokladů zašlete poštou na naši adresu, nebo naskenované e-mailem na nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz. V případě, že nám nebudou veškeré doklady zaslány nejdéle do 15. 3. 2015, budeme Vaši žádost považovat za uzavřenou.

 

Na co je grant určen:

 • mzdové náklady související s poskytovanou službou
 • provozní náklady související s poskytovanou službou
 • bezbariérové úpravy

 

Postup po schválení příspěvku správní radou:

Příspěvek poskytujeme na základě faktur/zálohových faktur na účet dodavatele. Daňový doklad musí být vystavený na obdarovaného, přikládáme ho jako přílohu k darovací smlouvě, na základě které darujeme finanční dar na konkrétní účel. Darovací smlouvu zasíláme obdarovanému ve dvou vyhotoveních na podpis. Jedno si žadatel ponechá a druhé nám zašle zpět. V případě provozních a mzdových nákladů zasíláme peníze na účet žadatele. Po podepsání darovací smlouvy oběma stranami bude schválená částka uhrazena na účet dodavatele do 14 dnů. Zaplacené daňové doklady zpětně neproplácíme.

Důležité: faktura musí být zaslána nejpozději do 30. 11. 2015.


Další důležité informace:

Každá žádost je posuzována individuálně a na poskytnutí příspěvku z Nadačního fondu J&T není právní nárok!!
Ten vzniká nejdříve po uzavření darovací smlouvy a po splnění podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě.