Nadace J&T

Žádost

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z NADACE J&T PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

 


Řešitel projektu
Poslání, vize a cíle organizace
Hlavní činnosti organizace
(všechny registrované i neregistrované poskytované služby, kód služby u hospicové péče)
Regionální působnost organizace
(v jakém kraji/krajích své služby poskytujete)
Členství/partnerství
(asociace, krajské sítě, odborné platformy, pracovní skupiny na krajské nebo celorepublikové úrovni, mezinárodní spolupráce)
Absolvovali jste nějaké vnější, nezávislé vyhodnocení nastavených procesů (Značka spolehlivosti, Neziskovka roku, jiné…)
Pokud ano, tak jaké a v kterém roce?

Název projektu
Popis a cíle projektu
(druh služby, ke které se projekt váže, forma poskytování služby, zdůvodnění potřebnosti projektu, plánované aktivity a cíle projektu)
Odůvodnění požadovaného příspěvku
Cílová skupina
(na jakou cílovou skupinu se projekt zaměřuje – popis, příp. specifika CS)
Způsob ověření dosažení cílů
Kde bude projekt realizován
Kapacita poskytované služby
(kapacita dle registrace x reálný počet klientů za rok, způsob řešení poptávky po službách nad rámec kapacity)
Kapacita personální
(počet pracovníků přímé péče na počet úvazků, průměrný počet klientů na 1 úvazek, počet úvazků zařazených do krajské sítě)
Datum zahájení projektu
Datum ukončení projektu
Celková částka projektu
Požadovaná částka z Nadace J&T
Rozpočet
(Rozpočet služby/projektu prosím vyplňte do požadovaného formuláře, který je ke stažení na webových stránkách nadace, a nahrajte ho jako přílohu žádosti. K žádosti prosím připojte také celkový rozpočet organizace, pokud se liší od rozpočtu projektu)
Potvrzené zdroje financování projektu a možnosti dalšího kofinancování
Které další subjekty plánujete oslovit